About Us
Username Password Register
วัตถุประสงค์สโมสรขุนทองคำ
  1. ส่งเสริมกีฬาหมากรุกไทย เพื่ออนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านซึ่งเป็นมรดกไทย
  2. ส่งเสริมกิฬาและสนับสนุนในารสร้างและพัฒนานักกีฬาหมากรุกทุกประเภท เพื่อการแข่งขันกีฬาหมากรุกในระดับสากล เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ
  3. สนับสนุนในการเผยแพร่และฝึกสอนทักษะของการเล่นกีฬาหมากรุกแก่เยาวชนในทุกๆ ระดับ เพื่อสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และวางรากฐานของการพัฒนากีฬาหมากรุกในระยะยาว
  4. ส่งเสริมการจัดทำหนังสือ / ตำรา / สื่้อการสอน / โปรแกรมหมากรุก ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งสะสมที่ทรงคุณค่าของกีฬาหมากรุก
  5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม และการแข่งขันกีฬาหมากรุกประเภทต่างๆ
  6. สืบทอดตำนานหมากรุก "ขุนทองคำ" ให้อยู่คู่กับวงการหมากรุกไทย
Posted at 2013-04-24 11:30:58